Truy cập nội dung luôn

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - TX Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0208.3845434

FAX: 0208.3845.434

Email: bqlkcn@www.alostories.com

Đ/c Phan Mạnh Cường: Trưởng ban

ĐTDĐ:

0912.735.380

ĐTCQ:

 

Email:

cuongpm.bqlkcn@www.alostories.com

Đ/c Trần Văn Long: Phó Trưởng ban

ĐTDĐ:

0914.312.888

ĐTCQ:

 

Email:

 longtv@www.alostories.com

Đ/c Phạm Hoàng Hải: Phó Trưởng ban

ĐTDĐ:

0945.131.888

ĐTCQ:

 

Email:

haiph@www.alostories.com

Đ/c Trần Quốc Trung: Phó Trưởng ban

ĐTDĐ:

01635.572.083

ĐTCQ:

 

Email:

Quoctrung.bqlkcn@www.alostories.com

Đ/c Phan Công Minh: Trưởng phòng quản lý lao động

ĐTDĐ:

0912.285.593

ĐTCQ:

0208.3845.435

Email:

minhpc@www.alostories.com

Đ/c Nông Quốc Tiến: Trưởng phòng quản lý quy hoạch xây dựng

ĐTDĐ:

0912.901.964

ĐTCQ:

02083. 845.669

Email:

 quoctien.bqlkcn@gmail.com

Đ/c Đỗ Thị Khánh: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

ĐTDĐ:

01664.756.390

ĐTCQ:

0208.3762.050

Email:

khanhdt.bqlkcn@www.alostories.com

Đ/c Mã Văn Huy: Trưởng phòng Quản lý Đầu tư

ĐTDĐ:

0988.206.225

ĐTCQ:

0208.3745.657

Email:

huymv.bqlkcn@www.alostories.com

Đ/c Dương Văn Cường: Phó trưởng phòng Quản lý Môi trường

ĐTDĐ:

0982.872.489

ĐTCQ:

02083.762.049

Email:

Cuongdv.bqlkcn@www.alostories.com

Đ/c Phạm Tuấn Anh: Phó trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp

ĐTDĐ:

0977.456.306

ĐTCQ:

02083.845.224

Email:

Anhpt.bqlkcn@www.alostories.com

Đ/c Vũ Dũng: Phó trưởng phòng Quản lý Đầu tư

ĐTDĐ:

0912.454.892

ĐTCQ:

02083.745.657

Email:

dungv@www.alostories.com

Đ/c Đặng Văn Tân: Phó trưởng phòng Quản lý Đầu tư

ĐTDĐ:

0983.703.943

ĐTCQ:

02083.745.657

Email:

tandv.bqlkcn@www.alostories.com

Đ/c Ngô Mạnh Hùng: Phó trưởng phòng Quy hoạch - Xây dựng

ĐTDĐ:

0978.333.935

ĐTCQ:

02083.845.669

Email:

hungnm.bqlkcn@www.alostories.com

Đ/c Trịnh Thị Thanh Hòa: Phó trưởng phòng Thanh tra

ĐTDĐ:

0904.277.009

ĐTCQ:

02083.845.436

Email:

hoattt.bqlkcn@www.alostories.com