Truy cập nội dung luôn

Hội Cựu chiến binh

 

Cơ cấu tổ chức,các phòng ban, đơn vị trực thuộc:

Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên có 11 người. (Trong đó: 1 Chủ tịch,   2 Phó chủ tịch).

 Có 5 phòng ban:

         - Văn phòng

         - Tổ chức

         - Kiểm tra

         - Tuyên giáo

         - Kinh tế

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Cựu chiến binh:

a) Chức năng:

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý trí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội luôn tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết tập hợ CCB thực hiện nhiệm vụ chính trị- tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của cách mạng,của Hội; tham gia giám sát cơ quan Nhf nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

 b)Nhiệm vụ:

-Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chí quyền, chế độ XHCN; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống cácquan điểm sai trái với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các qui định của pháp luật về dân chủ của cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạ tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước,của cán bộ, công chức theo quy định cảu pháp luật.

-Tham gia phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, củng cố quốc phòng an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội cựu chiến binh.

- Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

 Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

- Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

- Bảo vệ quyền lợi và lợi tích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ.

- Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối chính sách đối ngoại  của Đảng và Nhà nước.

c) Quyền hạn: Theo điều lệ của Hội Cựu chiến binh.(Điều lệ  Hội Cựu chiến binh xem tại file đính kèm)

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

NĂM 2011 CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Năm 2010 cùng với cả nước, nhân dân tỉnh Thái Nguyên sôi nổi thi đua chào mừng các ngày lễ lớn: 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 35 năm ngày giải phóng miền nam, kỷ niệm 65 năm quốc khánh nước cộng hoà tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại lể kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, cũng là năm đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, sự suy giảm kinh tế trong nước dẫn tới giá cả tăng cao, dịch bệnh, thiên tai, nhất là lũ lụt liên tiếp ở miền Trung..vv, đã tác động đến sản xuất và đời sống của các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.

Song dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự điều hành tích cực của chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế-tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, an ninh quốc phòng được giữ vững.

-  Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%.

-  Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.200 tỷ đồng bằng 143,4% dự toán cả năm, tăng 51,8% so với năm 2009.

-  Giải quyết việc làm mới cho trên 16.000 lao động.

-  Công tác giảm nghèo tốt, giảm 3,19% so với năm 2009.

  Tuy kinh tế của tỉnh tăng trưởng, nhưng chưa thật bền vững, chất lượng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh của hàng hoá còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh, công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, công tác giải phóng mặt bằng tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, một số vấn đề bức xúc chậm được giải quyết.

Trong bối cảnh đó Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phấn đấu nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2010 đã đạt được kết quả chính sau:

 

A/  KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2010

I -  Xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng, tổ chức

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền những nội dung quan trọng theo sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền các ngày lễ lớn, gắn với tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuyên truyền về đường lối , chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Quán triệt Nghị quyết, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội của địa phương, tuyên truyền 20 năm xây dựng, hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên (10/7/1990- 10/7/2010). Tuyệt đại đa số các cơ sở Hội tổ chức, học tập, tuyên truyền quán triệt sâu rộng, đủ các nội dung, có từ 87% trở lên cán bộ, hội viên tham gia. Tỉnh hội và các huyện, thành thị Hội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh, huyện, thành, thị và biểu dương điển hình tiêu biểu trong 3 năm "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã động viên kịp thời các thế hệ Cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ', góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ở địa phương và nhiệm vụ của Hội đạt kết quả, chất lượng.

Cụ thể:

-  Tuyên truyền Đại hội Đảng 335 buổi có 34.834 người dự.

- "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 323 buổi có 34.834 người tham dự

-  Lịch sử truyền thống 345 buổi có 49.002 người tham dự

-  Thời sự pháp luật 263 buổi có 31034 người tham dự.

Có trên 45 cơ sở, 4 huyện (Phú Bình, Võ Nhai, Phổ Yên, Đại Từ) và tỉnh Hội tổ chức cho 2.000 cán bộ, hội viên đi thăm lại chiến trường xưa và các khu di tích lịch sử, danh thắng …

Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hội đã xây dựng được Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng, ra Quy chế hoạt động của cụm thi đua của Hội. Thường trực tỉnh Hội đã có hướng dẫn chi tiết việc chấm điểm thi đua và bình xét khen thưởng năm 2010.

Các cấp Hội được khen thưởng gồm:

 -  Tỉnh Hội: + Tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 16 cá nhân.

                     +  Tặng giấy khen cho30 cơ sở hội có  thành tích xuất sắc năm 2010 và 15 cá nhân tiêu biểu điển hình trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

-  UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2010 cho Hội CCB thị tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Sông Công, tặng 4 Bằng khen cho 4 tập thể.

-  Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2010 cho 02 đơn vị, tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 3 cá nhân

Công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập chính trị đã góp phần chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

 

2.  Công tác tổ chức:

Phát triển hội viên: thực hiện chỉ tiêu phát triển hội viên năm 2010, toàn tỉnh đã kết nạp được 3.942 hội viên mới (đạt 98,5% kế hoạch năm) nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 58.836 bằng 87,54% Cựu chiến binh vào hội; thành lập 01 tổ chức Hội trên cơ sở (Đại học Thái Nguyên).

Các cấp đã bầu bổ sung kiện toàn Ban chấp hành, bầu các chức danh còn thiếu. Cấp cơ sở bầu bổ sung 6 đồng chí vào Ban chấp hành và 2 đồng chí vào Thường trực.

Cấp huyện bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ban chấp hành và 1 đồng chí Phó Chủ tịch.

Cấp tỉnh bầu bổ sung 1 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ IV.

Hiện nay còn 2/9 huyện (Đại Từ, Định Hoá) thiếu Phó Chủ tịch, do các đồng chí được nghỉ chế độ, huyện Hội đang tham mưu với cấp uỷ địa phương để kiện toàn.

Công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ Hội, đã có 9/9 huyện, thành, thị và 2 đơn vị khối 487 phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị, tổ chức 23 lớp bồi dưỡng cán bộ chi hội và uỷ viên Ban chấp hành cơ sở cho 2.098 đồng chí, kết quả tốt. Ngoài nội dung học tập trên hội trường, còn tổ chức tham quan thực tế. Thường trực tỉnh Hội phối hợp với Trường chính trị tỉnh tổ chức 1 lớp tập huấn bồi dưỡng cho 77 đồng chí cán bộ từ Phó Chủ tịch cơ sở Hội đến Thường trực cấp huyện, thành, thị kết quả 100% đạt khá, giỏi.

Thường vụ tỉnh Hội tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng, quán triệt Nghị quyết số 05 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ V đối với các cấp Hội trong toàn tỉnh. Hiện có 100% cơ sở Hội và 9/9 huyện, thành, thị đã thực hiện qui trình xây dựng qui hoạch cán bộ đúng quy định. Thường trực tỉnh Hội tham mưu với cấp uỷ, chính quyền tổ chức đăng cai thành công hội nghị Thường vụ Hội Cựu chiến binh Việt Nam họp vào ngày 22 - 23 tháng 9 năm 2010, có sự tham gia tích cực của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

* Phân loại tổ chức Hội năm 2010:

+ Tổ chức Hội cơ sở: 318, đủ điều kiện bình xét 318.

Đạt trong sạch vững mạnh: …cơ sở =….% so với năm 2009.

+ Hội viên đạt danh hiệu “Hội viên Cựu chiến binh gương mẫu” đạt …% so với năm 2009 tăng hoặc giảm..   %.

+ Gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hoá” …% so với năm 2009 tăng hoặc giảm… %.

Công tác tổ chức Hội: Đội ngũ cán bộ luôn nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, nhiệt tình với công việc, duy trì thực hiện các chế độ của các cấp Hội có nề nếp. Các cơ sở Hội đều đạt trong sạch vững mạnh, là tổ chức tin cậy của cấp uỷ , chính quyền nhân dân ở cơ sở.

3.  Công tác kiểm tra:

Thực hiện kế hoạch kiểm giám sát, cấp huyện và tương đương đã tổ chức kiểm tra 199 cơ sở và 1.836 chi hội. Thường trực tỉnh Hội đã tổ chức 3 đợt kiểm tra: đợt 1 kiểm tra 5 đơn vị (gồm: Định Hoá, Thành phố, Phú Lương, Đồng Hỷ, Khối Cơ quan dân chính Đảng); đợt 2 kiểm tra 4 cơ sở Hội (gồm: tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc Nghinh Tường, Yên Trạch, Minh Đức, Tân Lợi); đợt 3 kiểm tra 2 cơ sở (Tân Khánh, La Bằng) trên cơ sở Thường trực tỉnh Hội đã tiếp thu kết luận 66 của Ban Bí thư về đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng nhiều khó khăn. Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ ra những đơn vị còn lúng túng trong tổ chức  hoạt động, điểm yếu để các đơn vị khắc phục, đã giúp cho việc lãnh đạo, giúp cho các cơ sở hoạt động có hiệu quả hơn.

 

II - Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị góp phần phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ở địa phương

 

- Các cấp Hội đã quán triệt và thực hiện chỉ thị số 37- CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 29- CT/ TU ngày 26/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Từ Đại hội Đảng bộ cơ sở, Cựu chiến binh tham gia đóng góp nhiều ý kiến, có ý thức, trách nhiệm cao, xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, lựa chọn nhân sự cấp uỷ, góp phần tích cực vào thành công Đại hội Đảng cơ sở, huyện và tỉnh, hội viên đương nhiệm trên các lĩnh vực công tác luôn phát huy vai trò trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ trong các lĩnh vực. Hội viên Cựu chiến binh đã phấn đấu được kết nạp vào Đảng 119 đồng chí.

-  Các cấp phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể ở địa phương, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ do hội địa phương tổ chức, tăng cường phối hợp với công an, quân sự ở cơ sở để giữ vững an ninh, trật tự, an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, góp phần vào thành công Đại hội Đảng.

-  Hội đã tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ, thu thập ý kiến của Cựu chiến binh, của Cựu quân nhân phản ánh, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền giải quyết khắc phục những biểu hiện tiêu cực, những bức xúc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng (như mâu thuẫn trong giải quyết đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết chính sách nạn nhân chất độc da cam và vấn đề truyền đạo trái phép trên địa bàn).

-  Các cấp Hội đã tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động và phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ở địa phương có hiệu quả tích cực, như: tham gia đóng góp tiền xây dựng khu di tích Cựu thanh niên xung phong Lưu Xá 50 triệu đồng. Đóng góp 27.804 ngày công làm đường giao thông, làm nhà văn hoá, trường học, kênh mương trị giá 2,9 tỷ đồng. Phong trào hiến đất làm đường giao thông vẫn được phát huy, đã có trên 300 hội viên hiến 93.320 m2 đất.

Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị quán triệt kết luận số 66- KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ chính trị (khoá IX), "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới". Tỉnh Hội triển khai kế hoạch hướng dẫn các cấp Hội quán triệt kết luận số 66, tuyên truyền sâu rộng và xây dựng chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

 

III-  Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, động viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân giúp nhau xoá đói giảm nghèo, tham gia phát triển kinh tế - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ở địa phương.

Các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng chính sách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội vay vốn được trên 227 tỷ đồng (tăng so với đầu năm 158 triệu đồng chiếm 0,11% dư nợ) từ các nguồn vốn do Cựu chiến binh vay phát triển sản xuất; động viên hội viên tích cực hăng hái tham gia lao động sản xuất kịp thời vụ, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định đời sống. Thành phố Thái Nguyên đã thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh, Cựu quân nhân bước đầu tập hợp được 50 Doanh nghiệp, vốn điều lệ huy động ban đầu trên 500 triệu đồng để hỗ trợ giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Số hộ nghèo năm 2009 là 2.139 hộ trong năm đã giảm được 450 hộ; hiện còn (1.609 hộ) chiếm 2,7% hộ Cựu chiến binh toàn tỉnh(so với năm 2009, tỷ lệ giảm được 0,5%).

Thực hiện phong trào “ xoá nhà dột nát “ năm 2009 còn 50 nhà(số nhà tăng lên do kết nạp hội viên mới), trong năm đó xóa được 65 nhà, riêng nội bộ Hội động viên xoá nhà cho hội viên nghèo 13 nhà, cụ thể:( TPhố Thái Nguyên xoá 01 nhà, Phú Lương xoá 10 nhà, Đại Từ xoá 02 nhà)

Hội đã phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn công tác xoá nghèo năm 2010, có 55 cán bộ tham dự; tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, mại dâm có 250 người tham dự; tổ chức 2 lớp kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản có 120 đồng chí tham dự. Thường trực tỉnh Hội phối hợp với đoàn luật sư tỉnh bồi dưỡng trợ giúp pháp lý cho 52 tuyên truyền viên thuộc 5 huyện phía bắc (Đại Từ, Định Hoá, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ), phối hợp với ngành Công an, Sở lao động thương binh - tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, Trung tâm phòng chống HIV tỉnh tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng cho 230 cán bộ cộng tác viên, tuyên truyền viên về nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS năm 2010.

Các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm có 933 Cựu chiến binh qua đời, Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể và gia đình tổ chức lễ tang chu đáo, tiền phúng viếng trên 800 triệu đồng.

Các cấp Hội tích cực phối hợp tham gia giải quyết chế độ chính sách theo Nghị định 150, Quyết định 142 và các chính sách tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội khác cho Cựu chiến binh. Hội đã tổ chức cho Cựu chiến binh và thân nhân tham gia bảo hiểm sinh mạng và bảo hiểm y tế, có 11.794 người tham gia bảo hiểm sinh mạng.

Với những việc làm trên đã động viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh Hội, của địa phương.

 

IV- Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động, tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thường xuyên duy trì chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ cơ sở đến cấp huyện được 125 chương trình, tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ 314 buổi có nhiều nội dung với nhiều hình thức sinh động như: tổ chức giao lưu, kể chuyện chiến đấu, tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, tham gia "Tháng thanh niên tình nguyện", tặng qùa cho học sinh giỏi và học sinh nghèo vượt khó, biểu diễn văn nghệ "Dâng Đảng tiếng hát niềm tin". Tuyên  truyền Đại hội Đảng các cấp, đã có 60.009 lượt người dự.

Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với tổ chức Đoàn giới thiệu 252 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

 

V- Tăng cường đoàn kết, tập hợp các thế hệ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

Hiện toàn tỉnh có 717 Câu lạc bộ Cựu quân nhân, trong đó có 102 Câu lạc bộ cấp tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phường và 615 Câu lạc bộ Cựu quân nhân cấp xóm bản, thường xuyên có 14.556 đồng chí tham gia sinh hoạt. Có 284 Ban liên lạc truyền thống (cấp tỉnh 43, cấp huyện và tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc phường 241).

Các tổ chức Hội giữ mối quan hệ phối hợp, giúp đỡ các Ban liên lạc, các Câu lạc bộ, tập hợp đoàn kết Cựu chiến binh, Cựu quân nhân, duy trì hoạt động tình nghĩa và truyền thống, động viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân tích cực tham gia các hoạt động trong cộng đồng, thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hội tuyên truyền Cựu chiến binh và 4 đối tượng mới chưa vào Hội nâng cao hiểu biết về Hội và tự nguyện xin vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tỉnh hội và các huyện thành thị đã tổ chức gặp mặt các Ban liên lạc truyền thống 110 lần với tổng số người tham gia sinh hoạt 14.183 đồng chí, thể hiện được sự đồng thuận cao trong phối hợp hoạt động nhằm phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

Hội Cựu chiến binh đã tham gia với Hội hữu nghị Việt Lào và Ban liên lạc quân tình nguyện trong một số hoạt động quan hệ đoàn kết Cựu chiến binh hai nước Việt Nam - Lào.

 

Đánh giá chung:

Năm 2010 Hội Cựu chiến binh tỉnh phải triển khai nhiều việc; phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong điều kiện có nhiều tác động  khó khăn, phức tạp hơn. Các cấp Hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết; phát huy tính chủ động sáng tạo; đổi mới phương pháp hoạt động hướng về cơ sở, phát huy tính chủ động, sáng tạo; nhận được sự đồng tình tham gia tích cực của hội viên, sự quan tâm của cấp uỷ, sự phối hợp của chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể nên đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Kết quả quan trọng đó là:

-  Tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên ổn định vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng lòng góp sức cùng với đảng bộ tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức; tích cực thực hiện các nhiệm vụ của Hội đề ra; nhiều chỉ tiêu trong năm đã đạt. Nổi bật là nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở, góp phần thành công của Đại hội Đảng các cấp, giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xoá nhà dột nát cho CCB, tỉnh Hội tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội CCB tỉnh Thái Nguyên(10/7/1990-10/7/2010), nhân kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của Hội Ban Thường vụ hoàn thành cuốn Biên niên sự kiện và tổ chức đoàn cán bộ đi thăm lại chiến trường xưa.

Tuy nhiên, trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng còn những tồn tại cần quan tâm chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới: Tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên ổn định, nhưng cũng xuất hiện tâm trạng băn khoăn, lo lắng, bức xúc, giảm lòng tin vào sự điều hành quản lý, giải quyết những việc bức xúc, kém hiệu quả chống tham nhũng, tiêu cực; sự suy thoái đạo đức, lối sống; nguy cơ về tự “ tự diễn biến”. Kết quả cộng tác giữa các địa phương và tổ chức Hội chưa đều; năng lực tham mưu cho cấp uỷ; quan hệ phối hợp với chính quyền có nơi còn hạn chế, chưa tích cực chủ động nên ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của Hội.

 

B/ Phương hướng công tác Hội năm 2011

 

Năm 2011, là năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm(2010-2020) và kế hoạch 5 năm(2010-2015), triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; là năm bầu cử Quốc hội khoá XIII, Hội đồn nhân dân các cấp và năm phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của Đai hội IV Cựu chiến binh tỉnhđã đề ra và chuẩn bị cho Đại hội CCB nhiệm kỳ V.

Tình hình kinh tế nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức; tiềm ẩn nguy cơ lạm phát quoay trở lại, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Tình hình thiên tai, hạn hán, bão lụt, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, giá cả tăng cao ảnh hưởng tới sản xuất, đời sống của nhân dân.

Từ tình trên đặt ra cho Cựu chiến binh trách nhệm hết sức nặng nề trong thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhiệm vụ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh bền vững, đảm bảo ổn định đời sống cho CCB. Bởi vậy phải thường xuyên động viên cán bộ, hội viên phát huy truyền thống “Bản chất Bộ đội Cụ Hồ”kiên định vững vàng trước mọi khó khăn, tạo sự đồng thuận để hoàn thành nhiệm vụ. 

 

*/ Những chỉ tiêu chính và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011:

- Một số chỉ tiêu chính:

+ Phát triển trên 4.000 hội viên: phấn đấu đạt 92% Cựu chiến binh vào Hội.

+ Xây dựng tổ chức Hội:có 1000% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 30-40% đạt TSVM xuất sắc.

+Phấn đấu có 95% số hội viên đạt hội viên “ Gương Mẫu”, có 30% đạt gương mẫu xuất sắc.

+Xây dựng có 95% số gia đình hội viên đạt  “Gia đình văn hóa”.

+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% theo tiêu chí mới.

+ Cơ bản xóa hết nhà tạm, nhà dột nát.

-  Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2011:

1/  Công tác xây dựng Hội.

a)  Công tâc chính trị tư tưởng

Tích cực tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, giáo dục, động viên cán bộ, hội viên tư tưởng kiên định vững vàng trước mọi tình hình, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái chống lại đường lối , chính sách của Đảng; tích cực tham gia tuyên truyền bảo vệ đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tập trung chỉ đạo các cấp Hội tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng(Nghị quyết lần thứ XI, chỉ thị số 05 và kết luận số 86-KL/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới”, chỉ thị 48-CT/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”), chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động để hoàn thành các nhiệm vụ.

b)  Công tác tổ chức

Các cấp Hội tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của chính phủ; sơ kết Hướng dẫn số 06 của Ban tổ choc TW và TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam về tổ chức biên chế cơ quan Hội các cấp.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư TW “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ chính trị (khoá I X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”; triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế; Bộ NN&PTNT với TW Hội CCB Việt Nam.

Các cấp Hội hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội CCB lần thứ V(báo cáo kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ V của Hội theo Nghị quyết số 05/NQ-CCB của Ban chấp hành TW Hội; dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, hướng dẫn quy trình đại hội).

Phối hợp với trường chính trị tỉnh, trung tâm chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ theo kế hoạch đảm bảo chỉ tiêu phân bổ cho các cấp.

c)  Công tác kiểm tra, giám sát.

Các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình(đối với cấp cơ sở kiểm tra 70% các chi hội; cấp huyện kiểm tra 50% các cơ sở Hội và 20% các chi hội, tỉnh Hội kiểm tra 10% các cơ sở Hội và 50% các đơn vị trực thuộc.

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Hội và hội viên trong viẹc chấp hành điều lệ Hội, công tác xây dựng Hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, giải quyết những vấn còn vướng mức.

2/  Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ở cơ sở.

Các cấp Hội thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, các cấp Hội bám sát cơ sở, nhất là địa bàn trọng điểm để phối hợp với cơ quan, ban, ngành địa phương giải quyết kịp thời, có hiệu quả những tình huống phức tạp.

Đề xuất, tham mưu kịp thời với cấp uỷ, chính quyền các cấp về; công tác xây dựng tổ chức Hội, các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế- tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội ở từng địa phương và các chương trình phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể..nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh và các mục tiêu phát triển kinh tế-tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc hội năm 2011.

Động viên đội ngũ cán bộ đương nhiệm nâng cao vai trò trách nhiệm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vận động giúp đỡ hội viên chưa phải là đảng viên còn đủ điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên.

Hội viên Cựu chiến binh phát huy dân chủ, đề cao vai trò trách nhiệm tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khoá XIII.

3/  Tham gia các cuộc vận động,các phong trào, các chương trình phối hợp ở địa phương, thực hiện phong trào Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo theo tiêu chí mới,  giảm bền vững.

Quán triệt tốt các chủ trương, biện pháp của Đảng và chính phủ, của tỉnh Thái Nguyên về ngăn chặn nguy cơ lạm phát quay trở lại. Các cấp Hội tiếp tục chỉ đạo Cựu chiến binh đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, dịch vụ, giảm nghèo nhanh và bền vững, xoá nhà tạm, nhà dột nát; tạo điều kiện giúp đỡ CCB phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác tạo tài khoản bet365_Trang web cá cược Việt Nam bet365_Cách mở bet365 tại Trung Quốc, trang trại, giải quyết việc làm cho CCB và con em CCB, nhân rộng các điển hình làm kinh tế giỏi.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu năm 2011 giảm từ 1,5-2% hộ nghèo theo tiêu chí mới, khai thác các nguồn vốn củ nhà nước sử dụng có hiệu quả.

Các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn, động viên giúp nhau xoá 90-95% số nhà tạm, nhà dột nát, đạt hiệu quả, chất lượng cao.

Thực hiện tốt các chương trình phối hợp ký kết với các ngành, các đoàn thể, các cấp Hội.

4/  Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạngcho thế hệ trẻ.

Các cấp Hội chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, phù hợp với từng địa phương, trên cơ sở các sự kiện để giáo dục cho thanh niên khơi dậy lòng tự hào, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng và ý trí vươn lên của thanh niên trong giai đoạn cáh mạng mới.

Tích cực tham dự vào các chương trình hoạt động của các tổ chức Đoàn góp phần đổi mới phương pháp vận động, giáo dục truyền thống cho thanh niên bằng nhiều hình thức sinh động, Hội viên Cựu chiến binh nêu cao vai trò gương mẫu lời nói đi đôi với hành động để thanh niên học tập noi theo.

5/  Công tác phối hợp vận động tập hợp Cựu chiến binh, Cựu quân nhân.

Các cấp cơ sở Hội thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp với cơ quan quân sự, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vận động tập hợp Cựu quân nhân; đồng thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập hợp 100% Cựu quân nhân được tổ chức sinh hoạt tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong các lĩnh vực hoạt động.

Cá cấp theo dõi, định hướng, hướng dẫn các ban liên lạc truyền thống hoạt động có hiệu quả, có nhiều việc làm thiết thực.

*/Một số biện pháp chính:

Căn cứ vào chương trình hoạt động của Ban chấp hành khoá IV và phương hướng nhiệm vụ năm 2011, các cấp Hội xây dựng kế hoạch công tác năm cụ thể, sát thực với điều kiện thực tế của địa phương có tính khả thi thực hiện cao, phân công cán bộ chịu trách nhiệm, kiểm tra giám sát, sâu sát cơ sở để các nhiệm vụ thực hiện đều đạt kết quả cao.

Thường xuyên báo cáo phản ánh kịp thời với cấp uỷ Đảng; làm tốt công tác tham mưu đề xuất nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác Hội.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với MTTQ, với các ban ngành đoàn thể với các cơ quan chức năng để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

Các cấp tích cực đổi mới phương thức hoạt động sâu sát cơ sở, gắn chặt thực hiện nhiệm vụ của Hội với nhiệm vụ của địa phương, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đạt chất lượng cao.

Năm 2011, có nhiều công tác lớn phải triển khai thực hiện; các cấp Hội cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nắm vững công tác trọng tâm là tham gia bảo vệ và tuyên truyền Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp; kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với chăm lo đời sốngcho Cựu chiến binh; chuẩn bị mọi mặt cho Hội CCB tỉnh Đại hội nhiệm kỳ V, tạo động lực mới để hoàn thành xuất sắc các nhiệm đề ra.

 

 

 

Nguồn: www.alostories.com
Tác giả: Phòng Biên tập - Trị sự