Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về thu nộp, quản lý, sử dụng kinh phí…chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trên địa bần tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 09-04-2020 Ngày hết hạn 30-04-2020

Tải về Xem các góp ý
Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản ly cấp phòng thanh Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 31-03-2020 Ngày hết hạn 27-04-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 14-04-2020 Ngày hết hạn 15-04-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình bãi bỏ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch... xây dựng Vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên.

Ngày xuất bản 30-03-2020 Ngày hết hạn 08-04-2020

Tải về Xem các góp ý
Quyết định Quy định tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày xuất bản 05-03-2020 Ngày hết hạn 05-04-2020

Tải về Xem các góp ý
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC XÃ MIỀN NÚI.... TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Ngày xuất bản 13-02-2020 Ngày hết hạn 13-03-2020

Tải về Xem các góp ý
Quyết định Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động... trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 24-02-2020 Ngày hết hạn 10-03-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 25-02-2020 Ngày hết hạn 03-03-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 3019/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 về việc phê duyệt mức giá tính khấu hao máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên

Ngày xuất bản 18-02-2020 Ngày hết hạn 29-02-2020

Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND ngày 12/5/2015 của HĐND tỉnh.

Ngày xuất bản 31-12-2019 Ngày hết hạn 15-01-2020

Tải về Xem các góp ý