Truy cập nội dung luôn

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

01-08-2019

Ngày 21/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Luật Hải quan 54/2014/QH13

01-08-2019

Ngày 23/6/2014, Quốc hội khóa 13 ban hành Luật Hải quan số 54/2014/QH13

Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển công nghệ đã qua sử dụng

31-07-2019

Ngày 19/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg về Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển công nghệ đã qua sử dụng.

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản

31-07-2019

Ngày 08/3, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt

31-07-2019

Ngày 01/02, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2019/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Giới thiệu chung về Chi cục hải quan Thái Nguyên

30-07-2019

Ngày 11 tháng 07 năm 1997, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định số 280/QĐ-TCCB về việc thành lập tổ chức hải quan tại tỉnh Thái Nguyên lấy tên là “Hải quan thành phố Thái Nguyên” trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng và đến tháng 01/2002 đổi tên thành Chi cục Hải quan Thái Nguyên.